/javascript" src="static/js/analytics.js"> Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Watervrienden ALMERE

Zwemvereniging Watervrienden Almere  

Postbus 10104, 1301 AC  Almere

 

Artikel 1 Naam en Zetel

Artikel 2 Inrichting van de Watervrienden Almere.

Artikel 3 Samenstelling en werkwijze van het bestuur

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Commissies.

Artikel 5 Bepalingen geldend voor de commissies EC, CWZ, CWP en CSF.

Artikel 6 De Algemene Leden Vergadering (ALV)

Artikel 7 Verkrijgen van lidmaatschap.

Artikel 8 Contributies en donaties.

Artikel 9 Contributie kaderleden.

Artikel 10 Sponsoring.

Artikel 11 Deelname aan wedstrijden.

Artikel 12 Afzeggen bij wedstrijden.

Artikel 13 Verenigingskleuren en –kleding.

Artikel 14 Veiligheid en Arbeidsomstandigheden.

Artikel 15 Gebruik eigendommen vereniging.

Artikel 16 Orde.

Artikel 17 Tuchtrecht

Artikel 18 Royement

Artikel 19 Bekendmaking.

Artikel 20 Slotbepaling.

 

 

Artikel 1 Naam en Zetel
 

1.       De vereniging draagt de naam "Watervrienden Almere" (afgekort WVA).

2.       De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. Voor de rechtsbevoegdheid wordt verwezen naar de statuten van de Kamer van Koophandel Flevoland.

3.       De vereniging is ingeschreven in het verenigings­register, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Flevoland, gemeente Almere, onder nummer 40061370.

4.       De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).

5.       Daar waar dit reglement spreekt over hij, personen en/of deelnemers, kan dit van zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht zijn.

 

Artikel 2 Inrichting van de Watervrienden Almere

 

1.    De WVA kent de volgende organen:

       a.     Het Dagelijks Bestuur als bedoeld in artikel 3 lid 1.

       b.     Het Bestuur als bedoeld in artikel 3 lid 2.

       c.     De Algemene Leden Vergadering als bedoeld in artikel 5.

       d.     De Commissies als bedoeld in artikel 4.


Artikel 3 Samenstelling en werkwijze van het bestuur

 

1.    Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

       Het Dagelijks Bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen, evenals die, welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende Bestuurs­vergadering mede.

 

2.    Het Bestuur van de WVA (het Bestuur) geeft leiding aan de WVA en is daarbij specifiek belast met:

       a.     De voortgang en verdere ontwikkelingen van de WVA

       b.     Het onderhouden van contacten met diverse organen die op enigerlei wijze bij de vereniging betrokken zijn.

       c.     Het organiseren van de Algemene Leden Vergadering als bedoeld in artikel 6.

 

3.    Het Bestuur bestaat uit een tiental leden, te weten: een voorzitter (als bedoeld in artikel 3 lid 5 sub a), een vice-voorzitter, een secretaris (als bedoeld in artikel 3 lid 5 sub b), een penningmeester (als bedoeld in artikel 3 lid 5 sub c), alsmede algemene bestuursleden welke worden gevormd door een afvaardiging van elke commissie. In afwijking van het gestelde in artikel 8 van de statuten, bestaat het bestuur uit minimaal 7 leden.

 

4.    Indien het aantal bestuursleden beneden de zeven is gedaald, blijft het Bestuur volledig bevoegd.

 

5.    Kandidaat-leden voor het Bestuur dienen lid van WVA en meerderjarig te zijn.

 

6.    De volgende taken worden in functie gekozen en als volgt omschreven:

       a.     De Voorzitter

              De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij heeft toegang tot alle commissievergaderingen of overige bijeenkomsten. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is officieel woordvoerder van de vereniging, tenzij hij deze taak aan een ander heeft opgedragen. Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken welke zijn handtekening niet behoeven, door hem mede worden ondertekend. Hij leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Leden Vergadering om daarin wijziging aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te hervatten, zo een derde van de ter Algemene Leden Vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

       b.     De Secretaris

              De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij draagt zorg voor het notuleren van de bestuursvergaderingen. Alle uitgaande bestuursstukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van de stukken afschrift te houden. Indien bestuursstukken, door andere bestuursleden dan de secretaris, al dan niet via e-mail, verzonden worden, dient de Secretaris te allen tijde een kopie te ontvangen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij draagt zorg voor het secretariaatsarchief.

       c.     De Penningmeester

              De Penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoor­delijk. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden der vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.

              Betalingen uit de verenigingskas worden door hem gedaan tegen overleggen van een originele kwitantie. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, kunnen door hem worden belegd overeenkomstig door het Bestuur vast te stellen regels. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit van zijn beheer; tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. Hij is verplicht aan de Kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de Kascommissie van het terzake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het Bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen. Op verzoek levert hij budgettaire informatie aan de desbetreffende Commissie. Hij draagt er zorg voor dat alle financiële stukken bewaard blijven overeenkomstig de wet. Hij draagt er zorg voor dat de leden van het dagelijks Bestuur gemachtigd zijn op alle geldrekeningen. Hij draagt zorg voor een ledenlijst of register, uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.

 

 

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Commissies
 

WVA heeft de volgende Commissies

1.       Elementaire Commissie (EC)

       a.     De Elementaire Commissie draagt zorg voor de elementaire opleiding voor zwemdiploma’s. Op verzoek van het lid initieert zij na het behalen van een diploma de overgang naar één van de andere commis­sies binnen de vereniging.

       b.     De Elementaire Commissie draagt zorg voor de goede gang van zaken op de ter beschikking staande zwemuren, alsmede toelating tot deze uren. Zij draagt er zorg voor dat op de zwemuren een uurleider aanwezig is, die de leiding heeft die hem door de Commissie is opgedragen. De Commissie draagt zorg voor een voldoende aantal leden op de aangewezen uren. Zij draagt ook zorg voor voldoende aanwezig kader. Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin het elementaire zwemmen binnen de vereniging.

2.       Commissie Wedstrijdzwemmen (CWZ)

       a.     De Commissie Wedstrijdzwemmen draagt zorg voor de goede gang van zaken op de ter beschikking staande zwemuren, alsmede toelating tot deze uren. Zij draagt er zorg voor dat op de zwemuren een uurleider aanwezig is, die de leiding heeft welke hem door de Commissie is opgedragen. De Commissie draagt zorg voor een voldoende aantal leden op de aangewezen uren. Zij draagt ook zorg voor voldoende aanwezig kader. De Commissie Wedstrijdzwemmen draagt zorg voor tijdige inschrijving op zwemwedstrijden en andere evenementen. Zij draagt er zorg voor dat de zwemmende leden op de wedstrijden eventueel medisch gekeurd zijn en een geldige startver­gunning hebben.

       b.     De Commissie verzorgt minimaal éénmaal per jaar de clubkampioenschappen. Verder behartigt zij in de meest uitgebreide zin het wedstrijdzwemgebeuren in de vereniging.

       c.     Indien een lid van een wedstrijdploeg, gedurende een wedstrijdjaar niet aan tenminste drie wedstrijden, uitgezonderd de clubkampioen­schappen en wedstrijden in het buitenland, heeft deelgenomen, dan heeft de desbetreffende Commissie het recht het betreffende lid te royeren overeenkomstig het gestelde in artikel 18.

       d.     Clubkampioenschappen zijn verplicht voor leden van de wedstrijdploeg.

3.       Commissie Waterpolo (CWP)

       a.     De Commissie Waterpolo behartigt, in de meest uitgebreide zin, het waterpolo binnen de vereniging en  onderhoudt waar nodig contact met de Projectgroep Waterpolo van de NCS. De CWP zorgt voor het tijdig inschrijven van de door de NCS georganiseerde activiteiten en wedstrijden. Voor het deelnemen aan activiteiten welke niet door de NCS worden georganiseerd, is toestemming van het Bestuur vereist.


 

De CWP is verant­woordelijk voor het onderhoud en de aanschaf van materiaal welke benodigd zijn voor de water­polotraining dan wel de waterpolocompetitie. Het aanschaffen van nieuw materiaal dient te geschieden in overleg met de penningmeester van het Bestuur.

       b.     Indien het lid van het zwemonderdeel Waterpolo gedurende één wedstrijdjaar niet aan 2 wedstrijddagen van de NCS Waterpolocompetitie heeft kunnen deelnemen, heeft de CWP het recht het betreffende lid te royeren overeenkomstig het gestelde in artikel 18.

4.      Commissie Synchroonzwemmen en Figuurdrijven (CSF)

       De Commissie Synchroonzwemmen en Figuurd­rijven behartigt, in de meest uitgebreide zin, het Synchroonzwemmen en Figuurdrijven in de vereniging. Zij draagt er zorg voor dat het kader voldoende is geschoold middels (bij)scholing gegeven door de CSF van de NCS. De CSF onderhoudt waar nodig contacten met de CSF van de NCS en draagt zorg voor het tijdig inschrijven van de door de CSF/NCS georganiseerde activiteiten en wedstrijden. Voor het deelnemen aan activiteiten welke niet door de CSF/NCS worden georganiseerd, is toestemming van het Bestuur­ vereist.

5.       Activiteitencommissie (AC)

       De Activiteitencommissie (AC) behartigt alle activiteiten binnen de vereniging buiten de normale zwemuren om. De activiteiten mogen niet in strijd zijn met de normen en waarden binnen de zwemvereniging. Zij dienen rekening te houden met de vastgestelde evenementen van de verschillende commissies.

6.       Kascontrolecommissie (KC)

       De kascommissieleden worden voor benoemd voor een periode van 3 jaar en dienen gekwalificeerd te zijn. Indien na de periode van 3 jaar geen voldoende gekwalificeerde kascommissie wordt gevonden, kan de kascommissie worden herkozen voor maximaal nog één periode van 3 jaar. Dit wordt vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Indien voor een volgende periode wederom geen gekwalificeerde kascommissie wordt gevonden, dient een extern bureau ingehuurd te worden.

 

 

Artikel 5 Bepalingen geldend voor de commissies EC, CWZ, CWP en CSF

 

1.    Elke Commissie mag uit haar midden een Voorzitter en een Secretaris en voor zover nodig een Penningmeester kiezen.

2.    Elke commissie kiest een vertegenwoordiger die zitting heeft in het bestuur van de vereniging.
De Commissies staan, ieder op het hem toegewezen gebied, het Bestuur bij in de vervulling van zijn taak.

3.       De vergadering van de Commissies kunnen worden bijgewoond door een afgevaardigde van en uit het Bestuur.

4.       De leden van de Commissies worden op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor een jaar benoemd op voordracht van het Bestuur. Het Bestuur doet hiervan mededeling in het officiële orgaan van de vereniging. De Commissies maken van hun vergadering verslag en dragen er zorg voor dat deze 14 dagen na de vergadering voor de Commissie én voor het Bestuur ter inzage is.

5.    De Commissies dienen vóór 1 december van enig jaar een begroting in te dienen voor het daarop volgende jaar. De begroting, eenmaal vastgesteld door het Bestuur van de vereniging en later als zodanig geaccepteerd door de Algemene Leden Vergadering, is bindend voor de Commissies. Indien enige Commissie tussentijdse wijziging wil van het toegewezen budget, dan dient de betreffende Commissie vroegtijdig schriftelijk en met redenen omkleed het verzoek daartoe te richten aan het Bestuur. Het Bestuur doet hierover een gemotiveerde uitspraak, welke bindend is voor de Commissie .


 

6.    De Commissie is verantwoordelijk voor het hem toegewezen gebied. De Commissie heeft het recht het lid dat niet voldoet aan de doelstelling van de desbetreffende Commissie te royeren overeenkomstig het gestelde in artikel 18. Indien het lid dit weigert, zal de Commissie dit voorleggen aan het Bestuur en het Bestuur neemt hierover een bindende beslissing.

7.    De Commissie heeft het recht een minimum en een maximumleeftijd in te stellen voor deelnemers. Indien een Commissie een maximumleeftijd instelt, is hij verplicht een "Masters" afdeling in het leven te roepen. Leden, vallend onder de werking van deze Commissie, zijn gehouden aan deze minimum en maximum leeftijdsbepaling. Indien leden niet aan de "Masters" afdeling mee wensen te doen, kunnen zij, tegen gelijkblijvende kosten instromen in de uren waarop recreatief gezwommen wordt. Zij hebben daarbij voorrang op andere nieuwe leden.

8.    De Commissie heeft het recht om leden die consequent te laat komen voor dat uur de toegang te weigeren.

9.       De Commissie draagt zorg voor de juiste registratie van het aantal aanwezige leden op de zwemuren.

10. De Commissie zorgt voor voldoende en gekwalificeerde officials.

11a.Deelname aan door de vereniging bekostigde opleidingen verplichten de deelnemers langere tijd voor de vereniging beschikbaar te zijn. Het bestuur maakt voorafgaand aan de cursus bekend aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

11b.Stapeling van termijnen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

 

Artikel 6 De Algemene Leden Vergadering (ALV)
 

1.       De ALV vertegenwoordigt alle leden van de WVA.

2.       Adviserende leden van de ALV zijn:

       a.     De bestuursleden.

       b.     Leden van de commissies.

       c.     Zij, die zodanig door het bestuur zijn aangewezen.

3.       Jaarlijks wordt voor dertig juni de ALV gehouden.

4.       Het Bestuur roept de ALV bijeen.

5.       Het Bestuur bepaalt waar en wanneer de ALV zal worden gehouden.

6.       Van het behandelde op elke ALV wordt door een door het Bestuur aangewezen notulist een verslag en een besluitenlijst opgemaakt.

7.       De ALV is openbaar. Alle niet-geschorste leden hebben toegang tot de ALV.

8.       De besluiten van de ALV binden alle leden. Het Bestuur brengt de besluiten schriftelijk ter kennis bij de leden.

9.       De voorlopige agenda van een ALV wordt tenminste 2 weken voor de vergadering ter kennis gebracht door middel van het officiële orgaan van WVA en eventueel via de internetsite.

10.  De definitieve agenda van de ALV bevat onder meer:

a.          Vaststelling besluitenlijst vorige ALV

b.          Jaarverslag van het Bestuur

c.          Het financieel jaarverslag door de penningmeester

d.          Verslag van de commissies

e.          Vaststellen van de contributie

f.            Vaststelling beleids- en activiteitenprogramma met begroting voor het komende boekjaar.

g.          Benoemingen

h.          Rondvraag

i.            Voorstellen worden aan de agenda toegevoegd, indien deze voorstellen uiterlijk 1 week voor de dag van de ALV schriftelijk aan het Bestuur zijn ingediend. Agendavoorstellen tijdens de ALV worden door de voorzitter op hun merites beoordeeld en al dan niet toegelaten.

 

Artikel 7 Verkrijgen van lidmaatschap
 

1.       De aanvraag voor het lidmaatschap wordt gedaan door het invullen van een inschrijvingsformulier.

2.       Na invulling en ondertekening (bij minderjarigen mede door hun wettelijke vertegenwoordiger) en na de inschrijfkosten te hebben voldaan is men kandidaat-lid.

3.       Inschrijving voor Elementair Zwemmen is uitsluitend mogelijk op een vooraf vastgestelde en bekend gemaakte inschrijftijd en ‑datum. Bekendmaking van inschrijftijd en –datum geschiedt  via de verenigingswebsite. Voor de overige zwemcommissies is inschrijving op ieder tijdstip mogelijk. Het daadwerkelijk kunnen deelnemen aan deze tak van sport is afhankelijk van de beschikbare capaciteit aan zwemwater en gekwalifi­ceerde leiding.

4.       Wanneer het kandidaat-lid op een van de zwem­onderdelen kan worden ingedeeld, wordt dit door de ledenadministratie gemeld. Na inlevering van een pasfoto zal een clubpas uitgereikt worden.

5.       Wanneer het kandidaat-lid niet op een van de zwemonderdelen kan worden ingedeeld, wordt op het inschrijvingsformulier "wachtlijst" gezet. Zodra er op een van de zwemuren plaats is voor dit kandidaat-lid, wordt deze opgeroepen door de ledenadministratie met vermelding waar het kandidaat-lid is ingedeeld.

6.       Op het moment dat het kandidaat-lid zijn contributie­verplichting heeft voldaan, is hij lid van de vereni­ging. Heeft hij binnen een door het Bestuur vastgestelde termijn niet aan zijn contributie­verplichting voldaan, dan vervalt het kandidaat-lidmaatschap. Indien hij van de diensten van de vereniging gebruik heeft gemaakt tijdens zijn kandidaat-lidmaatschap, dan dient hij zijn financiële verplichtingen na te komen. Restitutie van inschrijf­gelden kan nimmer geschieden, behoudens het gestelde in lid 7 van dit artikel.

7.       Het Bestuur kan achteraf afwijzend over de aanvraag tot lidmaatschap beslissen, indien het meent om welke reden dan ook dat het kandidaat-lid niet tot de vereniging kan worden toegelaten. Binnen 14 dagen na de afwijzende beslissing van het Bestuur dient het kandidaat-lid schriftelijk zo hij dat wil, aan het Bestuur kenbaar te maken dat hij in beroep wil gaan bij de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een persoon, die gerechtigd is de bestuursvergadering bij te wonen. Wordt het kandidaat-lid niet toegelaten tot de vereniging, dan kan restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden, behoudens de in lid 6 van dit artikel genoemde financiële verplichtingen.

 

Artikel 8 Contributies en donaties
 

1.       Ereleden die tevens werkend lid zijn, zijn van het betalen van verenigingscontributie vrijgesteld.

2.       Onder toepassing van artikel 9 worden kaderleden vrijgesteld van de contributieverplichting.

3.       Het Bestuur kan bepalen dat voor ieder nieuw toegetreden lid een entreegeld zal worden geheven.

4.       Een voorstel tot verhoging van de contributie wordt gedaan door de Penningmeester, overeenkomstig het gestelde in artikel 3 lid 5 sub c.

5.       Vaststelling van de verhoging van de contributie geschiedt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering. Publicatie vindt plaats in het officieel orgaan van de vereniging alsmede op de internetsite van de vereniging.

6.       De contributie wordt per 1e van elk kwartaal of bij latere instroom op basis van evenredigheid geïnd. De contributie wordt geïnd d.m.v. automatische incasso. Indien een lid niet via automatische incasso aan de contributie wenst te voldoen, zullen aan het innen van de contributie via de acceptgiro extra incasso- en administratiekosten verbonden zijn. De hoogte van de extra incassokosten worden bepaald door de penningmeester.

7.       Wanneer de uiterste betaaldatum wordt over­schreden zal de uurleiding op aangeven van de penningmeester de clubpas van het betreffende lid innemen. Zodoende wordt het verenigingslid recht op deelname aan training, wedstrijden, zwemles en afzwemmen ontnomen. Nadat de penningmeester heeft geconstateerd dat de verschuldigde contributie is voldaan, zal teruggave van de clubpas plaatsvinden en is men wederom gerechtigd deel te nemen aan de zwemactiviteiten

8.       Het Dagelijks Bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor om leden waar meerdere malen een pasinhoudingsprocedure heeft plaatsgevonden te royeren overeenkomstig het gestelde in artikel 18.

 

Artikel 9 Contributie kaderleden
 

1.       Het in artikel 8 lid 2 genoemd kaderlid heeft recht op contributievrij zwemmen voor één onderdeel.

2.       Indien een kaderlid voor meerdere zwemonderdelen kaderlid is, mag hij voor elk zwemonderdeel contributievrij zwemmen voor één onderdeel.

3.       De in artikel 9 lid 1 genoemde vrijstelling is slechts van toepassing nadat het kaderlid tenminste één jaar actief heeft deelgenomen als kaderlid.

4.       De in artikel 9 lid 3 genoemde periode van één jaar wordt gerekend vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal waarop het lid is gaan deelnemen als kaderlid.

5.       De in artikel 8 lid 2 genoemde vrijstelling geldt voor alle kaderleden, ongeacht de hoeveelheid uren die zij besteden aan de vereniging, ongeacht de functie welke bekleed wordt en ongeacht de Commissie waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Artikel 10 Sponsoring
 

1.       Sponsoringovereenkomsten mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de vereniging. Iedere reclame-uiting, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, dient in overeenstemming te zijn, met de wet, de waarheid en de eisen van goede smaak en fatsoen en mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van volksgezondheid.

2.       Indien één van de commissies, welke is genoemd in artikel 3 lid 5, sponsoring in natruura heeft verzorgd, dan komt dit geheel ten goede aan de betreffende leden van de commissie.

3.       Indien één van de commissies, welke is genoemd in artikel 3 lid 5, sponsoring in financiële middelen heeft verzorgd, dan is het ontvangen bedrag voor de verenigingskas.

4.       In afwijking van het gestelde in artikel 10 lid 3 kan het ontvangen bedrag op het commissiebudget gestort worden indien de sponsor schriftelijk heeft verklaard dat uitsluitend de desbetreffende Commissie hiervan mag profiteren.

5.       Indien een commissie overeenkomstig artikel 10 lid 3 financiële middelen ontvangt, zal dit geen conse­quenties hebben voor het budget, zowel in het jaar van ontvangst als in het daarop volgende jaar.

6.       De Commissie dient het sponsorgeld volledig ten goede te laten komen aan alle leden welke vallen onder de desbetreffende Commissie.

7.       De Commissie dient verantwoording af te leggen aan het Bestuur.


Artikel 11 Deelname aan wedstrijden

 

1.       Minimum deelname aan wedstrijden wordt vermeld per onderdeel.

2.       Indien een lid niet aan de in artikel 4 lid 2, 3 en 4 genoemde voorwaarden voldoet, is de desbetreffende Commissie bevoegd het lid te royeren overeenkomstig het gestelde in artikel 18.

3.       De in het vorige lid genoemde royering dient door het Bestuur bekrachtigd te worden.

4.       De Secretaris brengt het lid van het in artikel 11, lid 3 genoemde schriftelijk op de hoogte binnen één week nadat het Dagelijks Bestuur hiertoe een besluit heeft genomen.

5.       Royering leidt niet tot restitutie van de reeds betaalde contributie, tenzij het Bestuur hierover anders beslist.

 

 

Artikel 12 Afzeggen bij wedstrijden
 

1.       Indien een lid van de waterpoloploeg en/of de wedstrijdploeg van mening is dat hij dient af te zeggen voor een wedstrijd, dient dit tenminste 7 kalenderdagen voor aanvang van een wedstrijd te geschieden onder opgave van redenen. Zegt een lid af voor een wedstrijd in een periode korter dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd, dan is de desbetreffende Commissie bevoegd een boete op te leggen.

2.       Indien een lid van het synchroonzwemmen van mening is dat hij dient af te zeggen voor een wedstrijd na het verstrijken van de inschrijfperiode dan is de betreffende Commissie bevoegd een boete op te leggen.

3.       Een lid mag pas deelnemen aan de training nadat de boete contant bij de uurleiding is voldaan.

4.       De uurleiding dient een kwitantie uit te schrijven ter grootte van de te ontvangen boete.

5.       De Commissie bepaalt per keer de hoogte van de boete en zullen minimaal de inschrijfkosten bedragen.

 

Artikel 13 Verenigingskleuren en –kleding
 

1.    De leden die aan wedstrijden, uit dan wel thuis, deelnemen, moeten gekleed zijn in clubkleding, welke bestaat uit door de vereniging voorge­schreven T-shirts en/of badkleding.

2.       Indien een sponsor kleding heeft verzorgd voor een bepaald onderdeel, dienen de leden van dit onderdeel deze kleding te dragen.

3.    Verenigings T-shirts zijn tegen betaling te verkrijgen bij de desbetreffende Commissie.

4.    Indien door een Commissie van de NCS andere kleding wordt voorgeschreven, vervalt hetgeen als genoemd in artikel 13 lid 1.

 

 

Artikel 14 Veiligheid en Arbeidsomstandigheden
 

1.       De Wet Veiligheid Zwembaden wordt geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met dit Reglement.

2.       Elk kaderlid wordt geacht de wet Veiligheid Zwembaden te kennen en te kunnen toepassen.

3.       De Wet Arbeidsomstandigheden wordt geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met dit Reglement.

4.       Elk kaderlid wordt geacht de Wet Arbeidsomstandigheden te kennen en te kunnen toepassen.

 

 

Artikel 15 Gebruik eigendommen vereniging
 

1.       Als een lid al dan niet moedwillig schade heeft aangebracht aan eigendommen van de vereniging of zaken bij haar in gebruik, kan het Bestuur eisen dat de kosten voor vervanging c.q. herstel door het desbetreffende lid worden gedragen. Indien het Bestuur dit wenst zal de desbetreffende Commissie om advies gevraagd worden.

2.       Indien een lid aan het besluit van het bestuur geen gehoor geeft, is het bestuur gerechtigd het lid de toegang tot zijn onderdeel te weigeren.

3.       Indien het bestuur dit wenselijk acht, kan zij tot royering overgaan.

 

 

Artikel 16 Orde
 

1.       Alle leden moeten daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen.

2.       Alle leden dienen de aanwijzingen van het aanwezige kader stipt op te volgen.

3.       Leden die zich wanordelijk gedragen kunnen in de vergaderzaal door de voorzitter en elders door elk Bestuurslid of kaderlid het verblijf aldaar worden ontzegd.

4.       Elk lid is verplicht bij aanvang van training of les zijn clubpas in te leveren bij de uurleiding.

 

 

Artikel 17 Tuchtrecht
 

1.    Tuchtrecht kan worden gesproken door het Bestuur­ op voordracht van de EC, CWP, CSF en de CWZ over personen binnen het werkgebied van de desbetreffende Commis­sie.

       De volgende regels dienen in acht te worden genomen:

       a.     De Commissie dient binnen één week een Proces Verbaal naar het Bestuur te sturen, waarin het gebeurde schriftelijk is vastgelegd;

       b.     In het Proces Verbaal dient een weergave te zijn opgenomen van het gebeurde door het beschuldigde lid;

       c.     Het Bestuur oordeelt en bepaalt de strafmaat.

      

2.    Het Bestuur deelt de strafmaat schriftelijk mee aan het beschuldigde lid. Beroep van het beschuldigde lid tegen de beslissing van het Bestuur kan binnen één week na de uitspraak bij het Bestuur. Tijdens de beroepstermijn wordt de straf opgeschort, tenzij de desbetreffende Commissie kan aantonen dat hiermee de veiligheid of de algemene normen en waarden in gevaar worden gebracht.

3.    Het Bestuur beslist over de beroepszaken na de Commissie en het desbetreffende lid te hebben gehoord. De uitspraak van het Bestuur is bindend.

 

Artikel 18 Royement

 

Handelingsprocedure ten aanzien van het royeren van leden.

1.       De commissie stelt het betreffende lid op de hoogte van het voornemen tot royement.

2.       Na aanzegging is het lid geschorst hangende de procedure.

3.       Het bestuur ontvangt van de betreffende commissie een afschrift van het voornemen tot royement.

4.       Het bestuur besluit binnen een termijn van 2 weken over het royement.

5.       Het lid wordt door de Secretaris schriftelijk op de hoogte gesteld.

6.       Het lid heeft een beroepstermijn van 1 maand.

7.       Is niet binnen deze maand beroep aangetekend, dan is het besluit onherroepelijk.

8.       Het bestuur besluit in de volgende bestuursvergadering over het beroep.

9.       Dit besluit zal bindend zijn voor zowel de Commissie als het lid.

 

Artikel 19 Bekendmaking
 

Het Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van iedere wijziging in dit Reglement via het officiële cluborgaan alsmede via Internet. Indien gewenst kan een lid een kopie van dit Huishoudelijk Reglement alsmede van de Statuten opvragen bij het Secretariaat.

 

 

Artikel 20 Slotbepaling
 

In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering d.d. 01-04-2004